Czym jest mediacja?

Każdy konflikt może znaleźć swoje rozwiązanie przed sądem. Strony oddają swój konflikt sędziemu, który po zapoznaniu się z przedstawionymi dowodami, wydaje wyrok. Można jednak próbować inaczej rozwiązać konflikt. Doskonale służy temu mediacja.

W mediacji strony rozmawiają, przy pomocy mediatora, o sposobach rozwiązania konfliktu.

Osiągnięte rozwiązanie musi być satysfakcjonujące i akceptowalne dla obu stron.

Co to jest mediacja?

Mediacja jest dobrowolnym porozumieniem stron będących w konflikcie, przy wsparciu akceptowanego przez nie mediatora, kierującego się zasadami bezstronności, neutralności i poufności.

Celem mediacji jest:

 • wypracowanie przez strony dobrowolnej, satysfakcjonującej obie strony ugody,
 • rozwiązanie konfliktu a nie jego rozstrzygnięcie,
 • poznanie i zrozumienie racji i punktu widzenia drugiej strony,
 • naprawienie szkody lub krzywdy doznanej przez osobę pokrzywdzoną,
 • danie stronom możliwości współdecydowania w swojej sprawie,
 • umożliwienie określenia swoich potrzeb i oczekiwań oraz wzięcie odpowiedzialności za swoje decyzje i czyny.

Jakie z niej wynikają korzyści?

Mediacja nie daje gwarancji uzyskania jakichkolwiek konkretnych rezultatów, ale wynika z niej szereg korzyści:

 1. Mediacja jest tanią formą rozwiązania konfliktu w porównaniu z wysokimi kosztami procesu sądowego.
 2. Mediacja stanowi mniej czasochłonny sposób w porównaniu z procesem sądowym. W przypadku, kiedy strony chcą szybko wrócić do swoich spraw i normalnego życia, mediacja jest metodą, która szybko przynosi rezultaty.
 3. Strony konfliktu są bardziej usatysfakcjonowane rozwiązaniem, które same wypracowały i zaakceptowały, niż rozwiązaniem narzuconym przez sąd.
 4. Strony, które samodzielnie osiągnęły porozumienie za pośrednictwem mediacji, na ogół są bardziej skłonne do przestrzegania i wypełniania zawartych w nich warunków, niż ma to miejsce w wypadku rozwiązań narzuconych.
 5. Porozumienie osiągnięte w wyniku mediacji obejmuje często kwestie psychologiczne, które nie zawsze mogą być rozstrzygnięte na drodze sądowej.
 6. Strony, które próbują samodzielnie osiągnąć porozumienie mają większe powody do zadowolenia i wyżej oceniają swoje kompetencje, niż wtedy kiedy korzystają z pomocy innych np. adwokatów.
 7. Do mediacji nadają się wszystkie sprawy, pod warunkiem, że chcą jej wszystkie strony konfliktu.
 8. Mediację można podjąć w dowolnym momencie: na etapie przedsądowym lub po wszczęciu sprawy w sądzie. Strony sporu mogą same zgłosić wniosek o mediację, jak również sędzia na etapie postępowania sądowego może skierować sprawę do mediacji.